Zarządzanie jakością

Wymagania normy ISO 9001:2008

Symbol kursu:Q-001
Liczba dni:1

Szkolenie zapoznaje z wymaganiami Systemu Zarządzania Jakością (wg ISO 9001:2008) w sposób zrozumiały i jasny dla uczestników. Interpretacja normy poparta jest bogatymi przykładami praktycznymi i ćwiczeniami, co znacznie ułatwia jej zrozumienie oraz implementację w konkretnej organizacji.

Audytor wewnętrzny systemu wg ISO 9001:2008

Symbol kursu:Q-002
Liczba dni:2

Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują lub będą pracowały w firmach z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością i będą związane z audytowaniem tegoż systemu. Uczestnicy szkolenia w praktyczny sposób zapoznają się z aspektami audytowania organizacji. Szkolenie zawiera liczne praktyczne przykłady i scenki z “codzienności audytowej”. Szkolenie omawia również wytyczne normy ISO 19011 (wytyczne dot. audytowania). Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem certyfikatu audytora wewnętrznego.

Pełnomocnik systemu wg ISO 9001:2008

Symbol kursu:Q-003
Liczba dni:2

Adresatem szkolenia są osoby, które będą zarządzać lub już zarządzają Systemem Zarządzania Jakością opartym na normie ISO 9001. Oprócz pełniejszego i bardziej szczegółowego zapoznania się z normą, uczestnicy szkolenia nabywają praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznego funkcjonowania systemu (narzędzia zarządzania i ich zastosowanie, techniki implementowania wymagań normy, dokumentowanie i inne).

Doskonalenie systemu zarządzania jakością

Symbol kursu:Q-004
Liczba dni:1

Zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością należy ciągle doskonalić. Szkolenie wyjaśnia w jaki sposób te działania prowadzić i jakich narzędzi zarządzania używać w tym celu. Szkolenie może mieć różnoraki charakter: aktywizacji systemu, wskazania nowych dróg do doskonalenia, itp.

Audit procesu – warsztaty doskonalące dla audytorów systemów zarządzania jakością

Symbol kursu:Q-005
Liczba dni:1

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które są już audytorami, a chciałyby doskonalić swoje kompetencje. Szkolenie prezentuje preferowane podejście podczas audytowania systemów opartych na podejściu procesowym. Ponadto zapoznaje uczestników z technikami prowadzenia audytu procesu.

Rola najwyższego kierownictwa w systemie zarządzania jakością

Symbol kursu:Q-006
Liczba dni:1

Szkolenie wyjaśnia jakie działania powinno prowadzić najwyższe kierownictwo w firmie w trosce o prawidłowe działanie Systemu Zarządzania Jakością. Do wykonywania określonych działań najwyższe kierownictwo firmy jest zobowiązane wymaganiami normy ISO 9001. Szkolenie omawia i prezentuje zastosowanie omawianych wymagań, ale także przedstawia aspekty, na które powinno najwyższe kierownictwo zwrócić uwagę by system działał efektywnie i skutecznie, a nie koniecznie wynikające z samej normy. Szkolenie może odnosić się również do systemów zintegrowanych lub innych opartych o normy serii ISO np. 14001:2004

Działania korygujące i zapobiegawcze

Symbol kursu:Q-007
Liczba dni:1

Norma ISO 9001 wymaga prowadzenia działań zapobiegawczych i korygujących. Działania te prowadzone w określony sposób mogą przynieść firmie pozytywne i wymierne korzyści. Szkolenie ma na celu przedstawienie metod, technik i sposobu prowadzenia działań korygujących i zapobiegawczych w taki sposób, aby przynosiły one wymierne korzyści i były narzędziem doskonalenia. Szkolenie może odnosić się również do systemów zintegrowanych lub opartych o inne normy ISO np. ISO 14001:2004.

Zastosowanie narzędzi i metod zarządzania jakością

Symbol kursu:Q-008
Liczba dni:1

W zarządzaniu wyróżnia się 7 podstawowych, 7 nowych i kilkanaście eksperymentalnych narzędzi jakości. Ponadto często wykorzystuje się metody, takie jak: QFD, FMEA, DOE, itp. Szkolenie ma na celu zapoznać uczestników z wymienianymi metodami i narzędziami oraz sposobem ich zastosowania w organizacji. Szkolenie może mieć charakter przeglądowy lub kłaść nacisk na określone metody/ narzędzia. Istnieje też możliwość przeprowadzenia szczegółowego szkolenia dla każdego z narzędzi i każdej metody. Niektóre z tych szkoleń przedstawiają dalsze pkt. niniejszej oferty.