Lean Management

Zastosowanie / Oferta

W ramach współpracy z Quem zapoznają się Państwo z filozofią lean thinking w zarządzaniu przedsiębiorstwem, poznają różne jej formy (lean management, lean office, lean manufacturing). W ramach tego tematu przedstawione zostaną także podejścia Kaizen oraz six-sigma. Poznają Państwo podstawowe rodzaje marnotrawstwa, do eliminacji którego dążą działania realizowane w ramach „lean”. Nabędą Państwo wiedzę i odbędą warsztaty z podstawowych narzędzi stosowanych w tym obszarze. Omówimy mapowanie strumienia wartości (VSM), instrumentarium wspomagające utrzymanie ruchu (TPM) – OEE i SMED, metodykę 5S, balansowanie linii produkcyjnej, ideę just-in-time oraz Kanban, czyli elementy lean służące doskonaleniu procesów organizacji, zarówno tych produkcyjnych, jak i administracyjnych czy działań w ramach prac biurowych. Zapoznamy Państwa również ze sposobami motywowania pracowników i zachęcania ich do rozwoju filozofii lean w Firmie.

Adresaci oferty               

Ofertę z zakresu lean management kierujemy do kierowników wszystkich działów, liderów zespołów, osób odpowiedzialnych za poszczególne procesy realizowane w przedsiębiorstwie

Korzyści dla Firmy

– umiejętność identyfikacji i ograniczania marnotrawstwa

– umiejętność i wzrost motywacji pracowników do rozwoju działań w Firmie w ramach lean

– usprawnienie procesów przepływu i organizacji produkcji