Analiza systemów pomiarowych

Zastosowanie / Oferta

Analiza systemów pomiarowych (MSA) i tym samym dbanie o ich odpowiednią zdolność i przydatność do określonego zadania pomiarowego może przyczynić się do obniżenia ryzyka kosztów zwrotów (reklamacji) i braków – przydatny system pomiarowy zmniejsza ryzyko podejmowania błędnych decyzji o procesie i/lub wyrobie. W ramach współpracy z Quem nabędą Państwo wiedzę i umiejętności w obszarze statystycznej analizy systemów pomiarowych (zarówno dla cech mierzalnych, jak i atrybutowych). Omówimy rolę i znaczenie jakości pomiarów w codziennej działalności organizacji, a także sposoby zarządzania pomiarami i prezentacji ich wyników. Poznacie Państwo podstawowe procedury MSA, dzięki którym szacować można wskaźnik powtarzalności i odtwarzalności systemu pomiarowego (%R&R) – metodę średnich i rozstępów (ARM), metodę ANOVA oraz procedury dla cech atrybutowych – metodę KAPPA i metodę detekcji sygnałów. Omówimy także przypadki specjalne, takie jak ocena systemu pomiarowego w przypadku badań niszczących czy dla pomiarów dokonywanych bez udziału człowieka. Wraz z Quem w Państwa Firmie przeprowadzone zostanie badanie wybranego systemu pomiarowego (przygotowanie dokumentacji, organizacja badania, przeprowadzenie oceny systemu pomiarowego, interpretacja wyników, propozycja działań doskonalących).

Adresaci oferty               

Ofertę kierujemy do pracowników odpowiedzialnych za nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym oraz za plan kontroli, pracowników laboratoriów pomiarowych, pracowników działów jakości i osób zajmujących się zapewnieniem jakości, liderów i członków zespołów doskonalących i zespołów projektów six-sigma, inżynierów procesów, pełnomocników ds. zarządzania jakością, technologów, a także do auditorów wewnętrznych

Korzyści dla Firmy

– znajomość podstawowych procedur badania i analizy systemów pomiarowych oraz kryteriów ich oceny (najnowsza wiedza!), umiejętność doboru odpowiedniej procedury do oceny systemu pomiarowego i umiejętność interpretacji wyników badania systemu pomiarowego

– umiejętność organizacji i przeprowadzenia badania systemu pomiarowego     

– badanie systemu pomiarowego w Firmie (ze wsparciem trenerów Quem)